Podnikovy plan

 


Ponitrianske Sporiteľné Družstvo

Korytovská 20, Lužianky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PODNIKATEĽSKÝ ZÁMER - PROJEKT

Biostanica Čab

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miesto a dátum

 

Pezinok, 15. september 2011

 

 

 

 

 

 

I.     Identifikačné údaje

 

1.   Charakteristika podniku a súčasný stav hospodárskeho subjektu

 

a)    Právna forma  podnikania, charakteristika zakladateľov firmy

 

 

   Obchodný názov firmy:                                    Ponitrianske Sporiteľné Družstvo

   

   Sídlo:                                                                 Korytovská 20, 951 41 Lužianky

 

   IČO:                                                                   45 539 717

 

   Tel.:                                                                   00421 37 7723 050, mob.: 0905 312 481

 

   Č. účtu:                                                             Dexia banka Slovensko, pobočka Nitra

 

   Štatutárny orgán, zodp.. osoba:                        Predstavenstvo,

                                                                            Ing. Július Olšiak, CSc.            - predseda

                                                                            Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.  - podpredseda

 

2. Právne postavenie:                                          Sporiteľné družstvo – výpis z obchodného 

                                                                             registra okresného súdu Nitra

-          vložka 10 098/N, oddiel Dr.

 

   Dátum zápisu:                                                  27.02. 2010    

 

 

b)    Hlavná výrobná a obchodná náplň firmy

               

 

Hlavnou výrobnou a obchodnou náplňou družstva je podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom. V súčasnej dobe všetky aktivity družstva smerujú k realizácii investičného zámeru – vybudovanie biostanice.

 

c)    Genéza vývoja podniku a jeho podnikateľských aktivít

               

 

Družstvo bolo založené  v roku 2010 a jeho činnosť je orientovaná najmä na prípravu ekologických projektov, zhodnocovanie odpadov a výrobu energií. Ďalej je to obchodná činnosť, vzdelávacia a propagačná činnosť v oblasti separovaného zberu a zhodnocovania odpadov v spolupráci so samosprávou a odbornými pracoviskami Poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Jednou z dôležitých úloh družstva je implementácia najnovších technológii v oblasti spracovania BRO, príprava, výstavba a prevádzka zariadení na zhodnocovanie odpadov.

 

d)    Súčasné postavenie firmy na trhu

               

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o novozaloženú spoločnosť, jej postavenie na trhu sa bude postupne profilovať. Ak by sme vzali do úvahy plánovanú výrobu energie, môžeme konštatovať, že postavenie spoločnosti na trhu s touto komoditou je štandardné.

Osobitné postavenie bude mať spoločnosť v systéme komplexného odpadového hospodárstva v regióne a výroby biohnojiva, keďže podobné výrobne na Slovensku nám nie sú známe. Možno povedať, že spoločnosť bude jedna z prvých na Slovensku, ktorá bude produkovať kvalitné certifikované biohnojivo.

 

 

 

 

 

 

 

 

e)    Štruktúra a veľkosť firmy

               

               

Štruktúra vlastníkov:

imageimageimageimageimageimageimageimageimage                                                                                                                                            

imageimagePonitrianske združenie obcí                            Envi –Geos Nitra, s.r.o.                                  Euro Družstvo

pre separovaný zber -   63                                                                                                             Bratislava

           
  image   image   image
 

 

 

 


                                                                               Ponitrianske Sporiteľné

                                                                                              Družstvo

 
  image

 

 


imageimage                                           

       
  image   image

 

 

 


imageimageimageimageimageimage                         Predstavenstvo                                                            Kontrolná komisia

 

 

 

                             

                              Ing. Július Olšiak, CSc.

                               Predseda

 

image                               Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.

                               podpredseda

 
  image

 


                                Imrich Kováč

                                člen 

 

Ponitrianske združenie obcí – (charakteristika)

Ponitrianske združenie obcí pre separovaný zber vzniklo 18.3.2005

Predmetom činnosti združenia je dlhodobé komplexné nakladanie s odpadmi, ktoré vznikli na území obcí, ktoré sú členmi združenia, znižovanie objemu skládkovaného odpadu, riešenie problémových javov v odpadovom hospodárstve členských obcí, ktorých je 65.

1. Uvedený predmet činnosti sa bude zabezpečovať:

a.)       dlhodobou realizáciou separovaného zberu odpadu v obciach, dotrieďovaním a následným zhodnocovaním vyseparovaných zložiek

b.)      zabezpečením zberu, zvozu a zneškodnenia nevytriedeného komunálneho odpadu

c.)       vybudovaním vlastného dotrieďovacieho zariadenia, kompostárne, prekládkových staníc, vozového   a  technologického parku a ďalšieho vybavenia slúžiaceho na plnenie predmetu činnosti

d.)      systematickým riešením problémových javov v odpadovom hospodárstve v obciach, ktoré sú členmi         združenia

e.)       osvetovou činnosťou zameranou na motiváciu obyvateľstva k separovaniu odpadov v domácnostiach a         zvýšenie záujmu o životné prostredie

 

Envi – Geos Nitra, s.r.o.

ENVI – GEOS Nitra, s.r.o. je slovenská spoločnosť založená v roku 1993. Ponúka služby v oblasti nakladania s odpadmi. Vykonáva komplexné zabezpečovanie odpadového hospodárstva pre výrobné a obchodné spoločnosti a s Ponitrianskym združením obcí i dlhodobou realizáciou komplexného nakladania s odpadmi.

Poskytuje tieto služby :

 • preprava a zneškodňovanie odpadov
 • triedenie a zhodnocovanie odpadov
 • recyklácia plastov
 • skládkovanie odpadov
 • nakladanie s nebezpečnými odpadmi
 • čistenie lapolov a nakladanie s tekutými odpadmi
 • separovaný a mobilný zber na obciach nitrianskeho regiónu
 • zber TKO na obciach nitrianskeho regiónu
 • legislatívny servis a poradenstvo v problematike odpadov
 • projekty odpadového hospodárstva

Záruky kvality :

 • ISO systémy kvality, enviromentu a BOZ
 • Progresívne technológie
 • Profesionálny manažment
 • 17 rokov pôsobenia na domácom trhu

Vývoj činnosti spoločnosti

 

 • 1993: založenie spoločnosti Envi-Geos so sídlom v Nitre
 • 1993 – 1994: inžinierska a poradenská činnosť
 • od r. 1995 : poskytovania služieb v oblasti nakladania s odpadmi, vrátane nebezpečných odpadov
 • od roku 1998 separovaný zber a zvoz priemyselných a živnostenských odpadov, zhodnocovanie druhotných surovín.
 • od r. 2000 : poskytovanie komplexných služieb v odpadovom hospodárstve pre významné obchodné reťazce a priemyselné spoločnosti.
 • v roku 2003 spoločnosť otvorila prevádzku v Prešove.

Súčasná stratifikácia spoločnosti

 

Jedna z vedúcich firiem v odpadovom hospodárstve vyhľadávaná pre svoju spoľahlivosť a flexibilnosť.

Koncepcia spoločnosti

 

Minimalizovať skládkovanie. Vytriediť z odpadu maximum zhodnotiteľných odpadov. Zavádzanie progresívnej technológie na spracovanie druhotných surovín a vývoj  vlastných modelov nakladania s odpadom. Minimalizácia prepravných a manipulačných nákladov – logistika .

Vízie

 

Trvalou víziou spoločnosti je dosiahnuť spokojnosť aj najnáročnejšieho zákazníka formou komplexného balíka služieb v odpadovom hospodárstve s vysokým technickým štandardom realizácie.

Ďalšie podrobnejšie informácie o spoločnosti možno nájsť na stránke: www.envigeos.sk

 

Euro Družstvo Bratislava

 

Družstvo bolo založené ustanovujúcou členskou schôdzou osvedčenou vo forme notárskej zápisnice N 135/2009, Nz 19696/2009 dňa 11.6.2009.

Hlavným predmetom činnosti je vypracovanie investičného zámeru, vypracovanie EIA štúdie, projekčná a inžinierska činnosť, výber vhodnej technológie a jej dodávateľa, dodávateľa stavebných prác, vypracovanie ekonomických prepočtov, zabezpečenie zdrojov financovania, obchodná činnosť, vzdelávacia činnosť v oblasti životného prostredia .

 

.

 

2.   Manažment podniku

               

 

Ing. Július Olšiak, CSc. – predseda predstavenstva, majiteľ  projekčnej a inžinierskej kancelárie Ekosoftcentrum,  Autorizačné osvedčenie - Slovenská komora stavebných inžinierov pod registračným číslom 1156*Z*1 v kategórii Pozemné stavby - ako komplexný inžinier

 

      - Odborne spôsobila osoba na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa §42 zák. NR SR č. 127/1994 Z.z. v nasledovných odboroch činnosti:

     2K                    -              urbanizmus a územné plánovanie

      2C                    -              vodné hospodárstvo a oblastiach činnosti:

               -              3c energetické stavby

                            -  3d líniové stavby

                            -  3f stavby pre strojársku výrobu

                            -  3i stavby pre potravinárske technológie

                            -  3l vojenské objekty a činnosti

                            -  3n výstavba športových areálov

                            -  3m výstavba objektov pre rekreáciu a cestovný ruch

 

 

Doc. Ing. Štefan Sklenár, CSc.  - podpredseda predstavenstva, majiteľ firmy Envi- Geos , s.r.o. Nitra

Ako pedagóg pôsobil na Poľnohospodárskej  Univerzite v Nitre vyše  34 rokov na Katedre krajinného plánovania a pozemkových úprav. V súčasnosti sa venuje  vedeniu spoločnosti a s Univerzitou spolupracuje externe najmä pri diplomových  prácach a praktickej príprave študentov v oblasti odpadového hospodárstva.

 

Imrich Kováč - člen predstavenstva, predseda Ponitrianskeho združenia. Je starostom obce Mojmírovce už piate volebné obdobie.

 

 

3.   Financovanie súčasného výrobného a podnikateľského režimu podniku

               

Vzhľadom k tomu, že sa jedná o nový subjekt a o projekt výstavby nového zariadenia a  novej bioplynovej stanice, finančne sa v súčasnej dobe zabezpečuje prípravná fáza, t.j. vypracovanie EIA štúdie, projektov pre územné konanie, projektov technologickej a stavebnej časti projektu pre stavebné povolenie, posudkov zo strany odborných profesií, orgánov a organizácií štátnych i samosprávy, ako aj prípravné práce týkajúce sa budúcej samotnej výstavby zariadenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.   Podnikateľský zámer

 

 

Jednotlivé časti tejto kapitoly sa podrobne zaoberajú základnými časťami zabezpečenia podnikateľského zámeru. Jedná sa hlavne o investičný zámer,  materiálne zabezpečenie, spotreba palív a energie, odbyt, vplyv na životné prostredie, finančné a dôchodkové zabezpečenie plánu.

 

 

1.   Investičný zámer

 

Zámerom je vytvoriť regionálny (integrovaný) systém pre separáciu, zvoz a spracovanie bioodpadov vrátane zariadenia na spracovanie bioodpadov pre územie miest a obcí združených v „Ponitrianskom združení obcí pre separovaný zber odpadov“

Investorom bude „ Ponitrianske Sporiteľné Družstvo Lužianky“

 

Systém zahrňuje oddelený zber, zvoz bioodpadov (biologicky rozložiteľných odpadov) od subjektov (pôvodcov) z komunálnej i komerčnej sféry, jeho následne spracovanie v zariadení na spracovanie biologicky rozložiteľných  odpadov (fermentačná stanica) vrátane výroby plynu, elektrickej energie, tepla a ďalších vedľajších produktov.

 

 

 
  image

 

 

 


SEPARÁCIA = NÁDOBY                                                          ZVOZ = TECHNIKA

     popolnice, kontajnery, špeciálne. nádoby                                          zvozové autá, nadstavby, cisterny

       
  image
    image
 

 


                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 OSVETA = VÝCHOVA K TRIEDENIU                                      SPRACOVANIE                    osvetové akcie, média, kampane                                  = FERMENTAČNÁ STANICA

                                                                                              Kofermentácia bioodpadov a    

                                                                                                       rastlinnej hmoty

 

image                                                                                                                   

 

 

Biologicky rozložiteľné odpady sú obnoviteľným zdrojom energie. Majú veľký energetický potenciál k využitiu, preto sú vhodnou surovinou pre spracovanie, pri ktorom je možné energiu v nich obsiahnutú efektívne získať a využiť.

 

V predkladanom projekte bola zvolená technológia anaeróbnej digescie, kedy dochádza k fermentácii surovín, ich rozkladu v prostredí bez prístupu vzduchu baktériami zo stáleho uvoľňovania bioplynu (obsah metánu 55 - 65%).

Bioplyn je zachytávaný, čistený a ďalej spaľovaný v kogenerácii, t.j. za súčasnej výroby el. energie a tepla. Možné je aj ďalšie využitie, ako napr. skvapalnenie.

 

Výrobný proces pozostáva z týchto hlavných výrobných činností:

-              Príjem a príprava suroviny

-              Hygienizácia

-              Proces anaeróbnej fermentácie

-              Plynové hospodárstvo

-              Výroba elektrickej energie

-              Skladovanie digestátu

-              Hygienicky biofilter a vzduchotechnika

-              Meranie a regulácia

-              Prevádzkový rozvod silnoprúdu

-              Elektropožiarna signalizácia

 

Zároveň tieto výrobné činnosti predstavujú jednotlivé technologické celky. Podrobný popis technologického procesu a funkcií technologických celkov je uvedený v prílohe podnikateľského plánu pod názvom  „Technologická časť

Podrobný popis stavebných objektov je uvedený v prílohe pod názvom „Stavebná časť

 

Plánované vstupy a výstupy - kapacita prevádzky:

Ročné množstvo spracovanej suroviny (odpadu - BRO)                                                          20.000 - 50.000 t

Ročná produkcia bioplynu                                                                                                                             min. 3 425.000 m3

čo v prepočte na vyrobenú energiu predstavuje:

ročnú produkciu elektrickej energie                                                                                               8 285.000 kWh

a  ročnú produkciu tepla                                                                                                                  8.700 000 kWh

 

Ročná produkcia vyhnitého digestátu                                                                                          cca 44 000 t

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

 

 

Vecné a časové väzby na výstavbu:

 

1) Zhotovenie "EIA" vrátane procesu odsúhlasovania                                                                         112010

2) Zhotovenie "Dokumentácie stavby" - podkladu pre územné konanie

     vrátane jeho odsúhlasenia u zainteresovaných orgánov a organizácii

     a prevádzkovateľov inžinierskych sieti                                                                                                  022011

3)            Územné konanie - právoplatné "územné rozhodnutie"                                                              082011

4)            Príprava a dohodnutie financovania projektu                                                                              062012

5)            Zhotovenie projektu pre stavebné konanie, vrátane jeho odsúhlasenia

                u zainteresovaných orgánov a organizácii a prevádzkovateľov

                inžinierskych sieti                                                                                                                             052012

6)            Stavebné konanie - stavebné povolenie                                                                                       062012

7)            Zhotovenie realizačného projektu                                                                                                 092012

8)            Výber zhotoviteľa stavby                                                                                                               092012

9)            Zahájenie stavby                                                                                                                              102012

10)          Ukončenie stavby                                                                                                                            092013

11)          Skušobná prevádzka                                                                                                                        102013

12)          Trvalá prevádzka od                                                                                                                         122013 

 

 

2.   Zabezpečenie výroby produkcie

 

Množstvo spracovávaných surovín je cca 21 000 t/rok a po príprave substrátu podľa technologických požiadaviek na obsah sušiny to bude cca 50.000 t/rok s možnosťou max. navýšenia na 100.000 t/rok.

 

Zloženie surovín - predpoklad

Druh odpadu - vstupné suroviny                                                                   Množstvo (ton/rok)

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Komunálny, vytriedený odpad                                                                         6000  t

Odpad z vývarovní gastronómie                                                                      1700  t

Potraviny po lehote spotreby - zelenina, ovocie, pekárenské                      1100  t

Odpadný tuk rastlinný / v 250gr.vaničkách/ (Rama, Veto)                             360  t

Odpad z porážky hydina                                                                                      120  t

Hydinový trus bez slamy                                                                                   1700  t

Výlisky 90% repka, 10% slnečnica                                                                   4400  t

Odpady zo spracovania rastlín – cukr.rezky                                                   2000  t

Odpady zo spracovania kukurice – mláto –                                                      700  t

Odpady z mliekarni, srvátka                                                                                 600  t

Filtračný materiál – hlinka (20% tuku)                                                                300  t

Lecitínové kaly                                                                                                    1440  t

Močovka z chovu HD                                                                                        7300  t

Recyklát                                                                                                             10000 t

Riediaci materiál                                                                                                 12640  t

celkom                                                                                                                50575  t

podrobnejšie – viď príloha: tab. Bilancia hmoty

 

3.   Spotreba palív, energie a ostatných médií.

 

Vlastná spotreba elektrického prúdu

 

• Vlastnú spotrebu jednotlivých prevádzkových súborov  možno odhadnúť približne na 2290 kWh/deň.

V prepočte na ročnú spotrebu to predstavuje  cca 834 tis. kWh/rok

Vlastná spotreba tepla

 

Uvádzané hodnoty sú v priamej závislosti od vonkajšej teploty a od poveternostných pomerov.

 

• Vlastná spotreba tepla na hygienizačné opatrenia je maximálne 360 kWh.

• Vlastná spotreba tepla jedného dofermentora je maximálne 50 kWh.

• Vlastná spotreba tepla jedného valcového fermentora je maximálne 20 kWh.

• Vlastná spotreba tepla zariadenia na spracovanie odpadového vzduchu je max. 25  kWh.

• Vlastná spotreba tepla budovy je maximálne 40 kWh.

Potreba tepla vo výrobnom procese a na vykurovanie niektorých priestorov predstavuje cca 3 850 tis. kWh/rok

podrobnejšie – viď príloha: tab. Bilancia energie

 

Vodné hospodárstvo

 

-              Pitná voda

Vo výrobnom procese bude pracovať počas nepretržitej prevádzky spolu 5 pracovníkov. Pre pitné a sociálne účely je potreba pitnej vody cca 210 m3/ rok

 

-              Úžitková voda

Potreba vody v procese sa nevyžaduje, bioplynová stanica na riedenie surovín využíva odpadnú vodu alebo spätnú vodu využitím fugátu.

Potreba vody pre údržbu (umývanie nádob, oplachovanie podláh) je v objeme cca 1.550 m3/rok.

Na uvedenú činnosť sa využije i vlastný existujúci vodný zdroj úžitkovej vody.

4.   Riešenie dopravy

 

Novo navrhnutý areál z dopravného hľadiska bude prístupný z existujúcej cestnej siete priemyselného parku, vybudovaním vnútro areálovej komunikácie. Cestná sieť priemyselného parku je napojená na  štátnu cestu Nitra - Piešťany. Nakoľko je potrebný prístup k jednotlivým objektom - bioplynovej stanice, plochy sú medzi objektmi riešené ako spevnené.

Hustota dopravy

 

a)            Dovoz suroviny - odpadov

                Ročná kapacita vstupnej suroviny                                                                 50.000 t/rok

                Dovážanie suroviny pravidelné v pracovných dňoch, t.j.                          250 dní / rok

                Množstvo dopr. prostriedkov za deň                                                             50.000 : 250 = 200 t / deň =

                                                                                                                                             = 200 : 20=10 dopr. prostriedkov

b)            Vývoz digestátu

                Ročná kapacita digestátu                                                                                 19.000 t/rok

                Vývoz digestátu je v dvoch obdobiach v rozsahu max.                              65 prac. dní

                Množstvo dopr. prostriedkov za deň                                                             19.000 : 65 = 300 t

Vývoz cisterien.. dopr. prostriedkami o kapacite 20 t, t.j.                            300 : 20 = 15

Dopravnými prostriedkami

v roku/ 65 dní

 

 

 

5.   Personálne zabezpečenie

 

Bioplynová stanica (BPS) bude mať nepretržitú 4-smennú prevádzku. Nároky na pracovné sily pre prevádzku sú nasledovné:

                                                                                                                                                                                                                                                                          smena

                funkcia                                 1.                            2.                            3.                            4.

________________________________________________________________

                vedúci BPS                           1

                operátor                                1                             1                             1                             1

 

                c e l k o m                                                                                            5 pracovníkov

 

Počas výstavby BPS tu nájde prácu cca 30 pracovníkov robotníckych profesií a 3 TH pracovníci.

Predpokladá sa, že budú využité miestne zdroje pracovných síl a nevyplynú osobitné potreby na sociálnu infraštruktúru.

 

 

6.   Odbyt, trh

 

K dispozícii bude okrem energií i biologické hnojivo. Tieto produkty budú v prvom rade k dispozícii samospráve, ktoré sú členmi Ponitrianského združenia obcí pre separovaný zber a poľnohospodárskym podnikom v regióne.

 

a)       Produkcia

 

Výroba jednej alebo viacerých foriem energie

Vyrobený bioplyn sa najčastejšie používa na pohon plynového motora (s pripojeným generátorom na výrobu elektrickej energie).

Okrem toho sú však ešte ďalšie možnosti:

1.             Vyrobený elektrický prúd sa môže dať k dispozícii miestnym odberateľom alebo ako ekologický prúd môže byť dodávaný do príslušnej prenosovej siete.

 

2.             Namiesto transformácie plynu na elektrinu je možné:

a)   pomocou plynového horáka transformovať bioplyn na teplo (t.j. tepelnú energiu); v ďalšej fáze je tak možná výroba pary

b)   zušľachťovať ho na kvalitu zemného plynu a týmto potom napájať príslušnú plynovodnú sieť

c)   upravovať ho pre potreby staníc na tankovanie plynu

 

V tejto fáze projektu uvažujeme so spotrebou všetkého vyrobeného plynu na výrobu elektrickej energie, čo znamená, že ročne biostanica vyprodukuje 8285 MWh elektrickej energie, pričom vznikne odpadové teplo v prepočte na MWh v objeme 8700. Z tohto množstva sa pre prevádzku bioplynovej stanice spotrebuje 3850 MWh, zbytok bude využitý pri sušení digestátu na požadovanú vlhkosť.

 

 

Výroba ostatných produktov

 

Zvyškový substrát po fermentácii, ako vedľajší produkt vznikajúci pri fermentácii a výrobe bioplynu, možno zmysluplne využiť. Môže sa podrobiť osobitnému spracovaniu a transformovať tak na kvalitné organické hnojivá.

V projekte plánujme zo vstupného množstva odpadu vyprodukovať 44000 ton vyhnitého digestátu, ktorý pozostáva z 31 000 ton kvalitného tekutého digestátu a 13 000 ton pevného digestátu.

 

Využitím odpadového tepla za pomoci odparky vyrobíme z kvapalného digestátu 6200 veľmi kvalitného hnojiva, ktoré sa môže predávať ako koncentrát. V pláne tržieb plánujeme predávať aj 13 tis. ton pevného digestátu.

Všetky formy hnojív majú vynikajúce vlastnosti prírodných hnojív /maštaľného hnoja/s vyváženým pomerom živín a stopových prvkov. Hnojivá spĺňajú EU normu ako biohnojivo.

 

 

               

Elektrická energia

Elektrickú energiu budeme dodávať do distribučnej siete. Z tohto dôvodu sme oslovili obchodníkov z energiou. Prioritou je však nájsť spôsob, ako vyrobenú el. energiu dodávať členským samosprávam. V tejto otázke prebiehajú rokovania s URSO.

               

Hnojivo

Rokovania ohľadom predaja hnojiva prebehli v poľnohospodárskych podnikoch, ktoré sa nachádzajú v okolí prevádzky biostanice. Jednalo sa hlavne o predaj pevného digestátu. O koncentrát (tekutý digestát) prejavil veľký záujem obchodný partner z Poľska. Predpokladáme, že pri ponúkanej cene nájdeme obchodného partnera  aj v Slovenskej republike. Do úvahy prichádza predaj taktiež v Maďarsku, alebo Rakúsku. V budúcnosti  stojí za úvahu dobudovať linku na balenie pre malospotrebiteľov a distribuovať hnojivo priamo do  predajní

 

b)       Zmluvné zabezpečenie odbytu

 

Z vyššie uvedeného vyplýva, že momentálne sa pracuje na tom, aby na väčšiu časť produkcie boli uzavreté zmluvy o príprave dodávok. Vzhľadom na vykonaný prieskum trhu sme presvedčení o tom, že v priebehu výstavby biostanice uzavrieme zmluvy jednak na dodávku elektrickej energie, ako aj na cele plánované množstvo digestátu.

 

 

 

d)    Cenová stratégia

               

 

Elektrická energia

Na základe zákona 309/2009 Z.z. o podpore OZE a nasl. zmien  zákona, bude BPS pripojená na rozvodnú sieť a vyrobená elektrická energia bude dodávaná do rozvodnej siete za cenu určenú vyhláškou URSO. Pre rok 2012 podľa tejto vyhlášky je cena stanovená vo výške136,33 € MWh

 

Hnojivo

Na základe prieskumu trhu a porovnania kvality vyrobeného digestátu s porovnávanými hnojivami, plánujeme predávať koncentrát v cene 300 €/tonu. Táto cena dáva priestor pre veľkoobchod i maloobchod predať tento produkt s prijateľnou maržou pre potencionálnych zákazníkov. Rovnako je táto cena veľmi výhodná i pre poľnohospodárske podniky v porovnaní s priemyselnými hnojivami  a to z viacerých dôvodov.

Cenu za pevný substrát sme stanovili na úrovni ceny maštaľného hnoja a myslíme si, že by mohla byť ešte vyššia vzhľadom k tomu, že maštaľný hnoj poľnohospodárske podniky bežne nepredávajú, ale ponechávajú si ho pre potreby svojej rastlinnej výroby.

 

e)    Konkurencia

               

 

V oblasti výroby elektrickej energie sa v súčasnej dobe nemusíme zaoberať otázkou konkurencie. Vzhľadom na ciele štátu v oblasti výroby elektrickej energie z obnoviteľných zdrojov bude táto energia pre obchodníkov s energiou dlhodobo zaujímavá.

Pri predaji hnojiva berieme do úvahy to, že konkurenciou môžu byť poľnohospodárske bioplynové stanice, no vzhľadom k tomu, že v našom prípade bude celá vstupná suroviny podliehať hygienizácii, budeme ponúkať na trh vyššiu kvalitu hnojiva za prijateľnú cenu.

Konkurenciou si i výrobcovia hnojív. V tejto oblasti si myslíme, že čoraz viac sa bude rozvíjať trh s biopotravinami a preto bude vznikať aj vyšší dopyt po kvalitných biohnojivách.

 

f)      Opatrenia na podporu predaja

               

 

V najbližšou období neplánujeme s významnými opatreniami na podporu predaja. Vychádzame z toho, že zmluvne dokážeme zabezpečiť predaj plánovaného množstva energie a digestátu.

Opatrenia na podporu predaja budú prichádzať do úvahy v prípade, že sa rozhodneme realizovať predaj hnojiva

v maloobchodnom spotrebiteľskom balení.

 

 

 

g)    Zabezpečenie distribúcie produktov

                 

 

Distribučným kanálom tak v oblasti predaja elektrickej energie, ako aj digestátu bude veľkoobchod – t.j. obchodníci s energiou a veľkopredajcovia hnojív. V prípade pevného substrátu, ale i kvapalného digestátu, budú cieľovými zákazníkmi poľnohospodárske podniky.

 

h)    Zabezpečenie komunikácie so zákazníkom

               

 

Komunikáciu so zákazníkmi v najbližšom období bude zabezpečovať manažment spoločnosti.

 

i)      Zabezpečenie propagácie

               

Na propagáciu výrobkov (hnojiva) budeme okrem osobných návštev v poľnohospodárskych podnikoch, využívať rôzne odborné výstavy, špecializované semináre, ako aj inzerciu v časopisoch so zameraním na pestovanie rastlín

 

j)      Organizácia odbytu.

               

 

Momentálne neuvažujeme s vybudovaní útvaru odbytu. Odbyt produkcie bude zabezpečovaný manažmentom spoločnosti. V prípade rozvoja podniku a vybudovania linky na výrobu a balenie digestátu pre maloodberateľov prichádza do úvahy zriadenie obchodného úseku s potrebným počtom interných resp. externých dealerov.

                                

5.   Vplyv činnosti podniku na životné prostredie

               

 

Celkový zámer vznikol s dôrazom na životné prostredie, riešenie problémov samosprávy so spracovaním a zhodnocovaním biologického materiálu a s víziou, že príjmy, ktoré bude projekt generovať budú opäť investované do životného prostredia.

Tento projekt rieši ako jeden z prvých komplexné nakladanie a spracovanie bioodpadov vo vzájomnej prepojenosti a bude mať významný prínos pre mestá a obce v danom regióne.

Výber technológie spracovania biologických odpadov kládol dôraz na také riešenie, ktoré vôbec alebo len v  minimálnej miere ovplyvňuje životné prostredie. Vstupy do tohto zariadenia sú biologicky rozložiteľné odpady, t.j. odpady potravinárskej výroby, kuchýň, jedálni ako aj potraviny po dobe záruky a vytriedený komunálny odpad. Výstupom je elektrická energia, teplo a spaliny (výfukové plyny) z motora kogeneračnej jednotky spaľujúcej bioplyn, ktoré obsahujú vodnú paru a zbytky CO2. Ďalším výstupom je digestát - organické hnojivo s certifikátom  v zmysle zák. č. 557/2005 Z.z. o hnojivách v platnom znení.

Uvedené zariadenie je riešené uzatvoreným systémom príjmu a spracovania s odsávaním, takže pachová záťaž z manipulácie so surovinou je nepostrehnuteľná. Nakoľko uvedené zariadenie v zmysle  zákona č. 24/2006 Z.z. podliehalo posudzovaniu, v tejto časti sa nebudeme podrobne zaoberať problematikou vplyvu na životné prostredie.

 

 

6.   Dôchodková situácia -  finančné zabezpečenie plánu 

               

 

Základným parametrom pre spracovanie dôchodkovej situácie zámeru je objem investícii na výstavbu bioplynovej stanice. Celkové náklady včítane kompletačnej činnosti predstavujú 12,0 mil. €, z čoho náklady na technológiu činia cca 7,8 mil. €

Technológia bioplynovej stanice je plánovaná na spracovanie 20 až 30 tis. ton vstupnej suroviny, ktorou sú biologické odpady. Prepočtom cez energetickú výťažnosť jednotlivých vstupných surovín plánujeme vyrobiť 3,4 mil. m3 bioplynu s obsahom metánu 61%. Objem dodávanej elektrickej energie činí 8300 MWh, čo vo finančnom vyjadrení predstavuje 1,013 tis. €. Pri výrobe elektrickej energie vzniká i odpadové teplo. Ročný objem činí 8,7 MWh tepelnej energie. Vo výrobnom procese sa ročne využije 3,8 MWh. V tomto štádiu projektu počítame s ekonomickým využitím zostatkového tepla na výrobu koncentrátu

 

 

 

 

Variant II.

 

Jednou z variant riešenia využitia bioplynu a alternatívy tržieb je predaj biometánu a CO2. Po vyčistení hrubého bioplynu sa technológiou čistenia získa cca 0,664 mil. m3 vyčisteného biometánu v kvalite zemného plynu a  0,6 mil. m3 CO2, ktorý je možno ďalej upravovať až na potravinársku kvalitu.

Tento variant sa uvažuje použiť o 2-3 roky po uvedení zariadenia do prevádzky.

 

Významnými položkami v celkovej štruktúre tržieb je predaj digestátu, separátu a poplatky za likvidáciu odpadu.

Ako už bolo vyššie uvedené, vyrobíme 6 200 ton kvapalného koncentrovaného digestátu a 13 000 ton separátu, ktoré možno využiť v poľnohospodárstve ako kvalitné hnojivo. Pri plánovanej cene 300 €/tonu kvapalného digestátu a 40 €/tonu separátu, objem tržieb z predaja týchto surovín predstavuje 2,8 mil. €. Poplatky za likvidáciu odpadov pri cene 20 €/tonu dosiahnu hodnotu 0,4 mil. €

 

Celkový objem tržieb plánujeme na úrovni 3,8 mil. € a pri objeme ročných nákladov na prevádzku vo výške 2,1 mil. € bude hospodársky výsledok po zdanení činiť 1,4 mil. €

V štruktúre nákladov najvýznamnejšou položkou sú odpisy vo výške 1,3 mil. ročne, čo vychádza z rozpočtových nákladov a doby odpisovania stavby a technologických celkov.

Hodnotovo vysokou položkou v prvých rokoch prevádzky sú aj finančné náklady, ktoré činia 0,6 mil. €, z čoho úroky sú 0,54 mil. €.

Objem nákladov na služby je plánovaný na 0,3 mil. €, z čoho plánované náklady na opravy a údržbu sú 0,23 mil. €. Výdavky na materiálové náklady sú vo výške 8 tis. € a pozostávajú z nákladov na zabezpečenie prevádzky bioplynovej stanice  a ďalej z nákladov na PHM.

Náklady na personál vychádzajú z plánovaného počtu pracovníkov a plánovanej priemernej mesačnej mzdy. Vzhľadom na potrebu počtu pracovníkov na zabezpečenie prevádzky bioplynovej stanice je objem osobných nákladov nízky a predstavuje 92 tis. €

Financovanie projektu pozostáva z troch zdrojov – vlastné finančné prostriedky, joint venture kapitál a úverové zdroje. Pri plánovaní finančných zdrojov vychádzame z predpokladu, že bankové zdroje – t.j. úver sa bude pohybovať na úrovni cca 70 - 80 % z celkových nákladov na realizáciu projektu. Pri danom rozpočte by tak objem úveru mal činiť 9,3 mil. €, vlastné zdroje a joint venture kapitál v objeme 3 mil. €. Pri výpočte úrokov z bankových zdrojov počítame s úrokovou sadzbou 6% a náklady na joint venture kapitál plánujeme vo výške 10% p.a.

Na základe výpočtu peňažných tokov môžeme deklarovať, že úverové zdroje je projekt schopný splatiť do 9 rokov, to znamená, že pri plánovanom čerpaní úverových zdrojov v roku 2012 úver bude splatený do januára 2021. Splatenie joint venture kapitálu je plánované do šiestich rokov, to znamená, že posledná splátka by mala byť realizovaná v decembri 2017.

 

 

 

 

 

 

Pezinok, 15. September 2011

 

Vypracoval:  Ing. Emil Cino, Ing. Ján Oravec

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľková časť plánu:

 

 1. Rozpočtové náklady projektu ( Príloha č. 1)
 2. Tržby

a)       Výroba

Výpočet výroby bioplynu  (Príloha č. 2)

Plán tržieb – elektrická energia( Príloha č. 3)

Plán tržieb – teplo (Príloha č.4)

Plán tržieb – hnojivo (Príloha č. 5)

                              

b)       Tržby

 Plán tržieb – elektrická energia( Príloha č. 3)

Plán tržieb – teplo (Príloha č.4)

Plán tržieb – hnojivo (Príloha č. 5)

 

 1. Prepočet nákladov (Príloha č. 6)

               

 1. Úverový plán (Príloha č. 7)

 

 1. Ekonomika

Výkaz ziskov a strát (Príloha č.8)

Súvaha (Príloha č. 9)

Cash flow (Príloha č. 10)

 

 1. Ukazovatele

Finančná analýza  (Príloha č. 11)

Ekonomická pridaná hodnota (Príloha č.12)

 

 

 

TOPlist