Projekt výstavby zariadenia

 


Projekt výstavby zariadenia na spracovanie biogénnych materiálov

 

Všeobecné informácie o fermentačnej technológii.

/ naša ponuka pre samosprávy, výrobné a obchodné podniky/

 

 

Anaerobná fermentácia – spôsob spracovania bioodpadov

 

  Spracovanie bioodpadov bežne prebieha dvomi spôsobmi. Prvým z nich je kompostovanie, ktoré mnohí z nás dobre poznajú z vlastných záhradiek. Kompostovanie prebieha za prístupu vzduchu a je vhodné pre spracovanie odpadov iba rastlinného pôvodu – zbytky mäsa alebo uvarených jedál do kompostu rozhodne nepatria. Výsledkom je kompost, ktorý slúži ako prírodné hnojivo, obsahujúce veľmi potrebný humus. Hlavným prínosom kompostovania teda je využitie živín obsiahnutých v rastlinnom bioodpade k navráteniu humusu späť do pôdy.

 

Druhým spôsobom spracovania bioodpadov je anaerobna fermentácia alebo tiež spracovanie bioodpadov bez prístupu vzduchu!  Tento spôsob je odlišný od kompostovania v tom, že sa robí v hermeticky uzatvorených nádobách tzv. fermentoroch . Kyslík je pre anaerobné baktérie, ktoré premieňajú bioodpad na bioplyn, jedovatý, preto sa s ním nesmú dostať do styku. Pri spracovaní bioodpadu týmto spôsobom vznikne, na rozdiel od kompostovania, vedľa kvalitného prírodného hnojiva tiež bioplyn, z ktorého vyrábame elektrickú energiu a teplo.

 

   Táto kombinovaná výroba elektriny a tepla sa nazýva kogenerácia. V procese kogenerácie sa vznikajúci bioplyn používa ako palivo pre spaľovací motor, ktorý pomocou generátora vyrába elektrickú energiu. Rovnako ako v aute i tu sa motor zahrieva a  musí chladiť. Teplo odvedené chladičom motora a chladičom výfukových plynov sa využíva v samotnom procese

fermentácie, ale tiež napr. pre vykurovanie bytov alebo rodinných domov. Bioplyn je tiež možné čistiť na biometan a použiť na pohon motorových vozidiel jazdiacich na stlačený zemný plyn (CNG). Pre predstavu – keby sme exkrementy jednej dojnice vyprodukované za jeden rok premenili v bioplynovej stanici na bioplyn a použili k pohonu osobného automobilu, prešli by sme s týmto množstvom paliva 4 500 km!

   Pomocou anaerobnej fermentácie môže byť spracovaná široká škála druhov bioodpadov, vrátane tých, ktoré sú nevhodné pre kompostovanie – bioodpady s vysokým obsahom vody, zbytky z priemyselných a potravinárskych prevádzok, kuchynské zbytky, odpady živočíšneho pôvodu. S týmito odpadmi si fermentačná stanica ľahko poradí, získa z nich energiu a vyrobí stabilizované, kvalitné prírodné hnojivo bez vône a zápachu.

 

image

 

            Vizualizácia fermentačnej stanice na spracovanie bioodpadov pre región Nitry/ Trnavy a Piešťan/ Záhoria

 

Popis spracovania vo fermentačnej stanici

 

Prvým krokom je zber a zvoz bioodpadov od pôvodcov. Tými sú ako domácnosti tak i prevádzky, ako napr. reštaurácie, školské jedálne, spracovateľské závody, supermarkety a pod. Títo všetci majú uzatvárateľnú nádobu, do ktorej bioodpad ukladajú. Túto nádobu minimálne každý týždeň vyzdvihne zberové auto, ktoré je upravené na zber takýchto polotekutých odpadov. Zozbierané bioodpady zavezie do fermentačnej stanice, kde sú okamžite prijaté do uzatvorených nádrži.

 

 

image

 

Po vjazde zberového auta do príjmovej haly začína samotné spracovanie. Príjmová hala sa pri príjme a spracovaní uzavrie a začne sa odsávať vzduch – nútene vymieňať. Vznikne mierny podtlak, zamedzujúci úniku vzduchu z haly inde ako do biofiltra. Všetok vzduch z uzatvorenej haly je odsávaný a čistený od pachových amoniakálnych a sírovodíkových látok cez biologický filter, aby bol pred vypustením do atmosféry zbavený zápachu. Časť vzduchu je tiež nasávaná motorgenerátorom a priamo spaľovaná.

 

Procesu fermentácie predchádza príprava surovín. Na začiatku sú zložené buď priamo do zásobníka ( ak sú tekuté) alebo do príjmovej nádrže nad drvičkou ( ak sú tuhé). V drvičke sa hmota rozomelie na časti o veľkosti do 6 mm. Takto veľké častice sa ďalej pohybujú ako tekutý substrát potrubím. V procese nasleduje triedenie. Vytriedia sa látky ako kovy, sklo, papier, plasty, železo a pod. Toto sa deje pomocou tlaku, odstredením, sitami a magnetmi. Tieto vytriedené látky putujú na recykláciu či na skládku. Vyčistené bioodpady prejdú následne hygienizáciou ( pasterizáciou), aby sa zničili choroboplodné zárodky a očistil sa tak celý materiál pre ďalšie spracovanie. Všetko prebieha pod neustálou kontrolou a podľa nariadenia ES 1069/2009, ktoré stanovuje podmienky hygienizácie a určuje aké druhy odpadu sa môžu vo fermentačnej stanici spracovávať. Po hygienizácii sa začína samotný fermentačný proces.

 

Fermentácia prebieha v štyroch fázach pomocou rôznych baktérii pri teplote okolo 37o-42C, ktoré substrát rozkladajú na jednoduchšie a jednoduchšie  zlúčeniny. Na konci procesu mikroorganizmy uvoľnia bioplyn, ktorý je zmesou metánu ( cca 65%), oxidu uhličitého (cca 35%) a malého množstva prímesí. Tento proces fermentácie trvá od 20 do 120 dní. Zmes plynov sa následne čistí  a zostane iba metán a oxid uhličitý. Táto zmes sa potom použije ako palivo pre motor. Motor je spojený s generátorom, ktorý vyrába elektrickú energiu. Teplo, ktoré sa pri spaľovaní v motore uvoľňuje sa cez výmenníky používa čiastočne pre proces spracovania bioodpadov a z väčšej časti sa používa k inému účelu, napríklad k vykurovaniu budov, skleníkov či sušeniu dreva ..... Z  kogeneračnej jednotky vychádza iba oxid uhličitý CO2.

 

Vedľa dvoch druhov energie nám spracovanie bioodpadov prináša i digestát, ktorý je kvalitným organickým hnojivom. Digestát je tekutina, bez zápachu a vône, s nízkym obsahom

sušiny, ktorá zostane po procese fermentácie, t.z. potom, čo baktérie využili všetku organickú hmotu obsiahnutú v privezených bioodpadoch. Digestát obsahuje vysoké množstvo  výživných látok a minerálov. Používa sa ako hnojivo na pole namiesto priemyselne

vyrábaných hnojív typu NPK. Tento digestát je skladovaný a priebežne odvážaný k aplikácii na pôdu s tou výhodou, že vďaka procesu fermentácie, ktorým prešiel je na rozdiel od aplikovanej surovej močovky či hnoja celkom bez zápachu.

 

Tým je proces ukončený. Bioodpady tak našli adekvátne využitie a priniesli nám  úžitok v podobe elektrickej energie, tepla a živín. Zmenšilo sa množstvo odpadov uložených na skládky a znížila sa produkcia skleníkových plynov, ktoré sa uvoľňujú pri nekontrolovateľnom hnití bioodpadov na skládke odpadov.

 

Nie je to spaľovňa, nie je to kafiléria

 

Pri procese anaerobnej fermentácie dochádza k rozkladu bioodpadov za pomoci mikroorganizmov v prostredí bez prístupu vzduchu pri teplote 37oC. Pri fermentácii teda nedochádza k žiadnemu spaľovaniu ohňom – nejedná sa o spaľovňu. Nejedná sa ani o vysokotlakú a vysokoteplotnú likvidáciu uhynutých zvierat – teda fermentačná stanica nie je ani žiadna kafiléria!!!

 

 

Plánované umiestnenie fermentačnej stanice

 

 

Nitriansky kraj: Nitra- Čab ,

Trnavský kraj : Sokolovce pri Piešťanoch

 

 Charakteristika umiestnenia:

 

*  priemyselný areál

*  možnosť vytvorenia energoparku

* centrum spádového územia

 

Prečo Slovenská republika potrebuje takéto projekty?

 

Legislatíva týkajúca sa biologicky rozložiteľných odpadov (BRO) ukladá SR za povinnosť znížiť množstvo skládkovaných biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov (BRKO).

Tento záväzok prijali obce a mestá do svojich Plánov odpadového hospodárstva. Záväzok týkajúci sa bioodpadov  je jednoznačný a smeruje k zníženiu množstva ukladaného BRKO na skládky v porovnaní s rokom 1995 na 75% do roku 2010, na 50% do roku 2013 a na 35% do roku 2020 (zákon SR č.  223/2001  Z.z.., Plán odpadového hospodárstva Slovenskej republiky).  Cieľom je tento bioodpad ďalej využiť. V súčasnej dobe legislatíva  o odpadoch  zahŕňa i povinnosť pre obce zabezpečiť triedený zber biologicky rozložiteľných odpadov. Z toho vyplýva, že v blízkej budúcnosti budú musieť mestá a obce  túto požiadavku naplniť. Anaerobná fermentácia je prakticky jediný spôsob spracovania bioodpadov, ktoré nie je možné kompostovať ( bioodpady s vysokým obsahom vody, zbytky z reštaurácii, kuchýň, potravinárskeho priemyslu a.p.), preto je vznik takýchto zariadení potrebný a neodvratný.

 

Ďalším záväzkom Slovenskej republiky voči Európskej únií je podiel obnoviteľnej energie z obnoviteľných zdrojov na celkovej spotrebe energie. Pre SR je do roku 2020 stanovený indikatívny cieľ vo výške 20% elektrickej energie vyrobenej z obnoviteľných zdrojov na základe referenčných údajov o hrubej vnútroštátnej spotrebe elektriny z roku 2000. Energia vyrobená z bioplynu pomáha túto požiadavku napĺňať.

 

Čo projekt prinesie?

 

Chystané zariadenie na spracovanie bioodpadov  umožní občanom a obciam a podnikateľským subjektom splniť zákonom stanovené povinnosti a naplnenie i ďalších cieľov a to:

 

        1. Využitie bioodpadov k výrobe bioplynu, hnojiva, elektrickej energie, tepla

        2. Odklonenie bioodpadov zo skládok – predĺženie ich životnosti

        3. Zníženie produkcie skleníkových plynov

        4. Zvýšenie úrodnosti poľnohospodárskej pôdy

        5. Úspora nákladov na spracovanie odpadov

        6. Nulové náklady pre mestá a obce

        7. Komplexnosť systému separácia – zber – spracovanie

        8. Pripravenosť na zákonné požiadavky

        9. Naplnenie Plánu odpadového hospodárstva

       10. Obnoviteľný zdroj energie – príspevok k  naplneniu záväzku SR

       11. Návrat organickej hmoty zo spracovania bioodpadu späť do miest jej vzniku

       12. Zlepšenie životného prostredia

       13. Naplnenie politík a stratégií SR a NSK, priblíženie sa úrovni EU.

 

 

 

image

 

 

Referenčné Informácie

 

Miesto: Fermentačná stanica Zwentendorf an der Donau – Rakúsko

 

 Zariadenie je v prevádzke od r. 2007, spracováva ročne cca 12 000 ton biodpadov – popri odpadoch z jedální, reštaurácií, potravín po záručnej lehote zo supermarketov sa tu spracovávajú tiež biologicky rozložiteľné komunálne odpady ( BRKO), ktoré vyprodukujú a vytriedia obyvatelia miest a obcí regiónu.

 

Inštalovaný elektrický výkon je 620 kW. Táto stanica vyrobí ročne 4 819 MWh elektrickej energie ( čo pokryje spotrebu elektrickej energie cca pre 1200 domácností) a 5 540 KWh tepelnej energie.

 

Digestát si odoberajú poľnohospodári a aplikujú na svojich pozemkoch ako kvalitné organické hnojivo, ktoré nahrádza priemyselné hnojivá.


Kontakt: Ekosoftcentrum. Sabinovská 10 , 821 02 Bratislava

mail.: ekosoftcentrum@stonline.sk, janooravec@gmail.com

tel.:  02/43429608, Ing. Oravec

mob. 0905/727989

 

 

TOPlist