Štruktúra firmy

 

M a j i t e ľ

 

Ing. Július Olšiak, CSc

riaditeľ 

42 rokov

 

 

Spolupracovníci

 

Ivanka Masaryková

prevádzka 

37 rokov

Mgr. Martin Olšiak

životné prostredie

5 rokov

Ing. Eduard Prochác

stavebná časť

34 rokov

Ing. arch. Štefánia Formánková 

stavebná časť 

39 rokov

Marta Švajdová  

stavebná časť

43 rokov

Ing. arch. Ján M. Lenčo

stavebná časť

41 rokov

Ing. Pavol Holec

statika  

41 rokov

Eva Dostálková

rozpočet

41 rokov

Ing. Jaroslav Horňák

zdravotechnika 

37 rokov

Jozef Turček    

elektro, rozvody NN, VN,  oznam. zariadenie 

37 rokov

Jana Dlabolová

požiarna ochrana

40 rokov

Ing. Jozef Tomaga

meranie a regulácia 

37 rokov

Ing. Jozef Ferenčík

vzduchotechnika

40 rokov

Ing. Ján Klčo

plyn, voda, kanál

44 rokov

Elena Horváthová

dopravné stavby

42 rokov

RNDr. Vojtech Karel  

projekt.man., ekonom., fin

37 rokov

 

Projektová dokumentácia je komplexne spracovávaná grafickým systémom AUTOCAD vrátane nadstavieb.

Firma vlastní celkove 11 počítačov, z toho 9 grafických staníc vrátane plotra pre vykresľovanie a rozmnožovací stroj.

Statické výpočty sú spracované na základe softweru zo stavebnej fakulty pre výpočet konštr. pozem. stavieb, podobne výpočet tepelných strát a dimenzovanie rozvodov ÚK.

Rozpočet je robený pomocou softweru ODIS Žilina a CENKROS Bratislava.

 

Systém kvality a kontroly prác je zabezpečovaný:

- Koordináciou a súčinnosťou jednotlivých profesií

- Kontrolou a koordinačnou činnosťou hlavného inžiniera projektu

- Výstupnou kontrolou vedúceho projektanta

 

Spolupracovníci majú za sebou dlhoročnú prax vo svojom odbore.

Väčšina týchto pracovníkov sa podieľala aj na príprave bytovej výstavby na svojich predchádzajúcich pracoviskách, či už to bolo na Vojenskom projektovom ústave odkiaľ je značná časť pracovníkov, ale aj zo Stavoprojektu Bratislava - Ing. arch. Lenčo, arch. Nosko, ktorí sa podieľali na príprave všetkých sídlisk v Bratislave, ale aj v Trnave, Pezinku a Stupave.

Od roku 1991, kedy sme vznikli sme spracovali množstvo zákaziek. Charakter týchto zákaziek je rôzny, tak ako boli rôzne požiadavky objednávateľa. Čisto bytových domov je menej, skôr sa objavujú objekty s polyfunkciou (obchodné priestory, kancelárske priestory, byty), alebo rekonštrukcie existujúcich bytových objektov s využitím podkrovných priestorov na bývanie hlavne v poslednom období.

V štruktúre našich zákaziek sú aj zákazky pre armádu SR, resp. pre Ministerstvo vnútra SR, kde sme sa podieľali hlavne na rekonštrukciách ubytovacích, stravovacích a ďalších zariadení. 

TOPlist