Technológie

 


Požiadavky na koncepciu bioplynových stanic na spracovanie bioodpadov

 

ü  Plná disponibilita pri príjme materiálu, úprave a spracovaní (povinnosť príjmu)

ü  Zladenie koncepcie a technologie, zameranie  na nehomogénne a kolísajúce  vstupné materiály

ü  Práce orientované na hygienu (čisté - nečisté)

ü  Vysoko hodnotný priemyselný systém vetrania (likvidácia zápachu)

ü  Vysoká flexibilita celého zariadenia

ü  Spoľahlivá a kvalitná technika s vysokými bezpečnostnými štandardmi

ü  Celkové riešenie až po zhodnotenie digestátu bez poľnohospodárstva

 

 

 

 

image

 

 

 

 

 

Vstupný materiál: Disponibilita – Príjem materiálov – Logistika

 

ü  MNOŽSTVO

-          aktuálne, strednodobévýhľadove

-          sezónne výkyvy

-          zmluvne zabezpečené

-          cenová situácia

 

 

ü  DRUHY DODÁVOK / DRUHY OBALOV

-          kusový tovar, sypaný materiál

-          pevný, tekutý, pastovitý

-          cisterny, nakladače, rôzne nádoby, kontejnery, atď

-         

 

ü  INTERVALY DODÁVOK

-          kontinuálne v dávkach

 

 

Kvalita – Stupeň čistoty – Prímesy

 

ü  KVALITA

-          Prímesy a podiel sedimentov

-          Zrnitosť

-          Homogenita

-          Čerstvosť

-          Kolísanie kvality

-          Kategórie podľa EU Vyhlášky o hygiene 1069/2009

 

 

Biosubstrát - úprava

 

ü  Oblasť príjmu

-         Technika príjmu (zásobníkové silovyklápacie zariadenie …)

-         Čistenie nádob (umýčky nádob)

-        Predpríprava

 

ü  Úpravadrvenieseparácia sedimentov

-          Suchou či mokrou cestou

-          Separácia prímesí (kovysedimentyplastysklokameneobaly…)

-          Techniky drvenia podľa vstupného materiálu a predpisov pre hygienizáciu (zrnitosť <12mm)

 

ü  Hygienizácia podľa Vyhlášky o hygiene EU 1069/2009

                Mat. kategorie 3: zrnitosť: 12mm, 70° C, 60 min

                Mat. kategorie 2: zrnitosť: 50mm, 133° C, 20 min,3 bar

 

 

Fermentácia

 

ü  Dimenzovanie

-         Dostatečne dlhé zdržanie

-         Viacstupňové kvasenie

-         Rezervy na kolísanie v množstve a kvalite

-         Niekoľko menších fermentorov namiesto niekoľkých málo  veľkých

-         Kombinácia válcových & betonových dofermentorov

-         Možnosť oplachu a preočkovania

-         Automatický prísun materiálov orientovaný na  proces fermentácie

 

PONUKA

 

•          Výber a zhodnotenie lokality

•          Výber vstupných materiálov

•          Plán prevádzky zariadenia

•          Hospodárnosť / pohľadávky

•          Štúdie

•          Projektová dokumentácia pre získanie stavebného povolenia

•          Vykonávacie plány

•          Dokumentácia

•          Dodávka na kľúč celého zariadenia

•          Dodávka technickej časti

•          Servis, poradenstvo

•          Analýza vstupných materiálov

•          Dozor nad procesom fermentácie

•          Analýza digestátu

 

 

Technológia potrubného fermentora

 

Je vyvinutá firmou Ing. Friedrich Bauer GmbH a chránená patentovým právom.

 

•         Najvyššia účinnosť zo všetkých známych postupov

•         Využitie biologických odpadov s vysokým obsahom sušiny

•         Žiadne špeciálne preočkovanie materiálov na fermentovanie

•         Žiadne zmiešavanie čerstvého a už upraveného materiálu

•         Žiadna tvorba usadených vrstiev, kalových koláčov a hrúd

•         Malá spotreba vlastnej energie

•         Samoriadiaci priebeh procesov

•         Žiadny obťažujúci zápach (uzatvorený proces)

 

 

Predchádzajúci stručný popis najnovšej anaeróbnej technológie určenej na anaeróbnu fermentáciu biologicky rozložiteľných odpadov v porovnaní s klasickými poľnohospodárskymi bioplynovými stanicami nie je jednoduchéNapriek tomu je toto porovnanie potrebné.

 

Oba systémy sú rozdielne a slúžia na iný účel. Poľnohospodárska BPS je jednoúčelové zariadenie a komunálna BPS je súbor technológií využívajúci potenciál odpadov.

 

Poľnohospodárske

Z hľadiska početnosti BPS je možné konštatovať, že prevažujú aplikácie mokrej fermentácie v poľnohospodárskom sektore. Je to dané históriou, pretože väčšina BPS bola postavená pri intenzívnych chovoch zvierat a koncipovaná na využitie odpadov z chovu hospodárskych zvierat. Budúcim problémom rozvoja poľnohospodárskych BPS bude to, že potrebným využívaným vstupom do BPS okrem exkrementov hospodárskych zvierat je kukurica a ďalšie hospodárske plodiny, ktoré sa pestujú vo veľkom a na obrovských plochách, pestujú sa i na vysoko kvalitných pôdach a tým dochádza k tomu, že bioplynová poľnohospodárska stanica sa stáva pomaly a isto zariadením, ktoré ovplyvňuje ráz krajiny a pohľad na krajinu s tisíckami hektárov jednej plodiny (kukurice) je netypický pre našu krajinu. Tieto monokultúry a  negatívne zásahy do krajiny spôsobujú priamo alebo nepriamo povodne a náhle záplavy bahna v priľahlých obciach, kedy poľnohospodári ovplyvňujú svojím prístupom vodohospodársky režim celých oblastí. Poľnohospodári sa nemalou mierou podieľajú na zaťažení krajiny a to i tým, že prepravujú obrovské množstvo vstupných surovín pre BPS.

V ekonomickej oblasti prevádzky bioplynových poľnohospodárskych staníc sa samozrejme prejavujú i vyššie náklady na produkciu 1 Nm3 bioplynu oproti komunálnym bioplynovým staniciam. Poľnohospodársky prevádzkovateľ musí najprv zdroje pre bioplynovú stanicu vypestovať, zožať, previezť, spracovať a uskladniť vo veľkom množstve na dobu, kedy nemá možnosť žať plodiny a následne upraviť pre vstup do bioplynky. Uvedené operácie sa vždy premietnu do zvýšených  nákladov na vstupe a zisk je tým znížený o značné náklady na zaistenie vstupných surovín.

V posledných rokoch ekonomiku poľnohospodárskych bioplynových staníc v čoraz väčšej miere ovplyvňujú i klimatické zmeny.

Technologická výbava a príslušenstvo poľnohospodárskej bioplynovej stanice je jednoduché a neumožňuje spracovanie širokej škály vstupných surovín. Tým sa stávajú poľnohospodárske BPS úzko špecializovanými až jednoúčelovými zariadeniami.

 

 

 

Systém odpadových BPS

 

Technológie sú prevažne navrhnuté pre spracovanie komunálnych odpadov a to ako už triedených, tak i netriedených, ďalej vytriedených bioodpadov BRKO a ďalších odpadov z komunálnej sféry. Technologicky sú potrebné sofistikovanejšie technológie a tým i väčšie počiatočné investície. Je treba si ale uvedomiť, že fermentory spracovávajú substráty s viacnásobným obsahom organickej hmoty  a tým môžu dosiahnuť i po technologickej úprave vyššie výnosy bioplynu. Celé prevádzky je možné umiestniť do hál, ako existujúcich, tak aj novo postavených. Komunálne bioplynové stanice neprodukujú len bioplyn a el. energiu, ale sú sofistikovanými prevádzkami, ktoré riešia spracovanie komunálnych odpadov a znižovanie ukladania biologicky rozložiteľných odpadov na skládky a to až o 80% a viac percent.  

Významným prvkom v odpadových bioplynových staniciach je zaraďovanie plnohodnotných triediacich liniek a tým triedenie odpadu priamo na prevádzke BPS. Tento systém presadzuje a projektuje firma Ekosoftcentrum v spolupráci s firmou BauerTech a to vrátane spracovania bioplynu odpadových staníc na kvalitu zemného plynu vo forme CNG až LNG. Ďalším významným prvkom je priame doplnenie staníc o ďalšie  prevádzky, ako je spracovanie PET obalov a ďalších vytriedených surovín pre následné využitie a tým zníženie nákladov na dopravu, atď.

V ekonomickej oblasti je veľkou výhodu, že areál prevádzky odpadových bioplynových staníc je možné umiestniť priamo k zdroju surovín. Hlavným ekonomickým rozdielom je skutočnosť, že za preberané  odpady prevádzkovateľ dostáva úhradu za spracovanie na rozdiel od poľnohospodárskych bioplynových staníc, ktoré musia najprv vložiť náklady na vstupy. Ďalším významným prvkom v ekonomike odpadových systémov bioplynových staníc je, že poplatky za odpad sú schopné pokryť ako náklady na prevádzku, tak aj časť splátok investície. Všeobecne sa dá predpokladať, že ceny za ukladanie odpadov budú vďaka tlaku EÚ výrazne stúpať a to i vplyvom znižovania kapacít existujúcich skládok. Tým je vytvorený do budúcnosti dobrý základ ekonomických prevádzkových parametrov pre odpadové bioplynové stanice. Do systému odpadových bioplynových staníc sa dnes už zaraďujú i služby ako je zber komunálu a ďalších odpadov, ktoré prinášajú ďalšie ekonomické vstupy do prevádzky. Firma Ekosoftcentrum už vo svojich bioplynových staniciach a ďalších sofistikovaných prevádzkach ponúka ako spracovanie bioplynu na CNG, tak aj ďalšiu techniku pre zvýšenie ekonomickej efektívnosti BPS.

Výstavbou odpadových bioplynových staníc umiestnených v halách je zabezpečené zníženie emisných záťaží okolia a využitím zvyškovej hmoty z reaktorov a úpravy týchto výstupov je možné už dnes získať ďalšie cenné suroviny alebo produkty. Odpadové bioplynové stanice firmy Ekosoftcentrum nielen riešia oblasť odpadov, ale vytvárajú i nové pracovné miesta podľa veľkosti stanice a priradených prevádzok. Nový typ rúrových bioreaktorov firmy BauerTech zaisťuje i možnosť vysokej hygienizácie v poslednej fáze procesu. Súčasťou staníc je aj  komplexný sofistikovaný systém nakladania s odpadmi v kraji alebo regióne.

 

Ekonomická návratnosť jednotlivých systémov je priamo závislá na vyhotovení a technológii, ktorá je uvažovaná v projekte. V priamej nadväznosti na ekonomický dopad budú Odpadové bioplynové stanice výrazne výhodnejšie než poľnohospodárske a to z dôvodov, že produkujú viac bioplynu a ďalej ponúkajú možnosti ďalších výrobkov a činností, ktoré majú priaznivý dopad na návratnosť investície.

 

Poľnohospodárske BPS prakticky 100% bioplynu menia na el. energiu a z predanej energie plynú prevádzkovateľovi tržby. Zo zákona je povinnosť vykupovať energiu, ale prípojné miesto určuje odberateľ a môže byť vzdialené i kilometre od stanice, čím vznikajú ďalšie náklady. Poľnohospodárske BPS sú odkázané na výkup el. energie a ďalšie faktory, ako ceny PHM, úrodu či neúrodu vstupných surovín atď. a akýkoľvek nečakaný pohyb na trhu má priamy vplyv na ich ekonomiku. Ich flexibilita pri spracovaní surovín je minimálna. Dnes sme svedkami pohybu výkupných cien u solárnych elektrární a určite dôjde i na energie z BPS, ktoré sa väčšinou stavajú. Poľnohospodárske bioplynové stanice mávajú tiež problémy s odpadným teplom, ktoré riešia rôznymi spôsobmi. Pri realizácii poľnohospodárskych bioplynových staníc sa vždy počíta s dotačným titulom a podporou, bez tejto dotácie a dotovaného výkupu energie prakticky nie sú ekonomicky návratné a i s využitím dotačných nástrojov ich návratnosť  sa pohybuje cca okolo 12 a viac rokov. Vždy sú závislé na tom, že od nich niekto vykúpi dotovanú el. energiu.

Náklady na výstavbu  poľnohospodárskych BPS sú vždy nižšie než u odpadových staníc. Stanice sú technicky jednoduché, ale jednostranne zamerané. Náklady na poľnohospodársku stanicu o výkone 1 MW sú oproti komunálnym BPS o 40 až 70% nižšie. Tento fakt je ale zavinený tým, že poľnohospodárska BPS je jedna prevádzka iba na výrobu bioplynu a odpadová BPS je súbor prevádzok.

 

Odpadové bioplynové stanice navrhnuté firmou Ekosoftcentrum. nemajú priamu úmeru s cenami výkupu el. energie a nie sú závislé na výkupnej cene tejto energie. Ich príjem tvorí niekoľko položiek a to príjem za odpady na spracovanie, príjem za CNG , príjem z hotových výrobkov z vytriedených a vyfermentovaných odpadov a tým, že je možnosť využitia el. energie pre výrobu, sú vyrábané výrobky  veľmi konkurencieschopné na trhu. Významnou prednosťou odpadových BPS firmy Ekosoftcentrun je skutočnosť, že sú schopné pružne reagovať na potrebu a trh s el. energiou. Systém BPS firmy Ekosoftcentrum nemusí vo svojom dôsledku byť vôbec pripojený k el. sústave a môže byť vyhotovený tak, že celú energiu spotrebuje a premení na výrobu CNG ale i ďalších výrobkov. K vlastnej prevádzke BPS sú vždy radené v prípade záujmu i ďalšie prevádzky. Záleží vždy na prianí zákazníka. Ekonomika návratnosti bioplynových staníc v systéme Ekosoftcentra je vždy realizovaná bez dotácií a bez nutnosti predaja dotovanej energie. Celkové dotácie a iné výhody sú brané ako nadštandardné položky.

 

Komunálne bioplynové stanice so systémom Bauertech pre využitie BRKO obsiahnutého v odpadoch.

Samostatnou kategóriou vývoja odpadových bioplynových staníc je vývoj technológií spracovania mäkkého odpadu. Úlohou tímov bolo vyvinúť technológiu, ktorá by zhodnotila odpady prijímané do BPS bez nutnosti tieto vyberať z obalu. Spoločnosť BauerTech. vyvinula systém, ktorá umožňuje spracovanie odpadov tak, aby bolo možné pred vlastným spracovaním tieto analyzovať podľa vybraných kritérií a tento proces kontinuálne riadiť a kontrolovať od vstupu surovín až po výstup z fermentačného procesu. Tento proces umožňuje garantovať kvalitu výstupov z BPS. Na základe know-how a technických riešení dôjde k vysokému zhodnoteniu odpadov. Technológia je plne bezodpadová.

Úprava bioplynu na kvalitu zemného plynu systémom DGE.

Firma Ekosoftcentrum. v spolupráci so zahraničnými firmami využíva technológiu úpravy bioplynu a odstránenia nežiadúcich prímesí bioplynu. Výsledky kvality upraveného bioplynu sú dnes plne v súlade s normou EU pre pohon motorových vozidiel a v kvalite zemného plynu.

Tieto technológie sa vyznačujú:

 Nízka spotreba energie

 Rekuperácia tepla

 Nízke straty metánu

 Odstraňovanie CO2, H2S a silikónov

 Prototypové zariadenie DGE

 

Technológia modulov Táto technológia má štyri moduly, založené na chladení plynu krok za krokom. Záleží len na tom, ako ďaleko v hodnotovom reťazci by ste chceli ísť a na konečnom využití bioplynu.

 Modul 1 odstráni vodu a nečistoty

 Modul 2 suší plyn ďalej a odstraňuje silikóny, H2S a iné nečistoty

 Modul 3 oddeľuje CO2, - modernizácia nízko-kalorického bioplynu do čistého, vysoko-kalorického biometánu (v kvalite zemného plynu) a tekutého CO2

 Modul 4 produkuje bioplyn kvapalný (LNG)

 

 

 

 

 

 

Rozdiel medzi CNG a LPG

 

CNG – Compressed Natural Gas

 CNG (Stlačený zemný plyn) obsahuje 96–98% metánu

 ťažba - ropné (naftové) alebo uhoľné (karbónske) ložiská

 zaručená vysoká kvalita plynu v celej ČR

 uskladnený v plynnom skupenstve v hrubostenných tlakových nádobách - vysoký tlak: 200 barov

 ľahší než vzduch, voľne sa rozptyľuje, je možné ho ľahko odvetrať

 oktánové číslo: 130

 v zahraničí je už možné parkovať v podzemných priestoroch bez obmedzení

 najbezpečnejšia pohonná hmota

 

 

LPG – Liquefied Petroleum Gas

 

 LPG (Skvapalnený rafinérsky plyn) obsahuje cca 50 % propánu + 50 % butánu (letná – zimná zmes)

 je vedľajším produktom pri spracovaní ropy v rafinériách, či pri ťažbe zemného plynu

 nejednotná kvalita, záleží na distribútorovi resp. zdroji

 uskladnený v kvapalnom skupenstve v tlakových nádobách

 v plynnom skupenstve ťažší než vzduch, zhromažďuje sa v šachtách, kanáloch

 nie je možné parkovať v podzemných priestoroch

 

 

 

Spôsob zabezpečenia technickej kontroly prevádzky vrátane monitorovania vplyvu na životné prostredie

Technická kontrola prevádzky, zisťovania prevádzkových porúch a havarijných stavov a ich odstraňovanie je povinnosťou prevádzkovateľa BPS a je zaznamenávaná v prevádzkovom denníku. Prevádzkovateľ bioplynovej stanice je povinný umožniť kontrolu orgánov štátnej správy. Na všetkých prevádzkach realizovaných dodávateľom bude realizovaný zvláštny režim pohybu zamestnancov a techniky.

Celý objekt bude neustále strážený a monitorovaný kamerami, ktoré cez Wi-Fi a ďalej internetový systém budú schopné okamžite preniesť reálny stav prevádzok na počítače vedenia spoločnosti a tým on line reagovať i na diaľku s ktoréhokoľvek miesta. Všetky informácie a to ako z príjmovej váhy, tak z prevádzkových počítačov budú denne sťahované na server vedenia spoločnosti a určení pracovníci budú mať prístup i v priebehu dňa na tieto jednotlivé počítače, týmto opatrením bude zaistená dokonalá technická kontrola nad príjmom odpadov a prevádzkou. V prípade, že to bude nutné, všetky prevádzkové záznamy kamier budú uchované na videokazetách, všetky dáta na diskoch CD a budú k dispozícii štátnym orgánom pre kontrolu prevádzok. Je síce skutočnosťou, že takto sledované objekty budú zo začiatku nepríjemné hlavne obsluhe a pracovníkom pre ich neustálu možnosť kontroly, ale iba neustálou kontrolou je možné udržať vysoký štandard prevádzky a zamestnancov naučiť jasným pravidlám. Prevádzka bude celá oplotená a zabezpečená proti cudzím osobám. V nočných hodinách bude strážená bezpečnostnou službou i elektronicky. Objekty budú vždy realizované v takej lokalite, aby svojou prevádzkou neobmedzovali obyvateľstvo a neboli predmetom sporov s občanmi v danej lokalite.

 

Prečo stavať bioplynové stanice s technológiou BauerTech

 Významné zhodnotenie odpadov

 Nezávislosť na výkupe el. energie

 Vysoká návratnosť projektu

 Úspora nákladov za skládkovanie odpadov

 Najmodernejšie technológie

 Nové pracovné miesta,

 Vysoké zhodnotenie vložených prostriedkov

 Možnosť dotácií

Konkurencia pre skládkové spoločnosti

 Zhodnotenie odpadov na výrobky

 Nulová investícia zo strany miest a obcí

 Návratnosť projektu garantovaná do 7 rokov

 Možnosť využitia CNG pre firemné vozidlá

 Zaistenie zvozu odpadov prevádzkovateľom BPS

 Jednoduchá kontrolovateľnosť zo strany orgánov štátu

 Perspektíva rozvoja a podpory zo strany EÚ

 Ekologická prevádzka

 Nulová záťaž okolia z prevádzky BPS

 Získanie investičných prostriedkov z prevádzky BPS pre mestá a obce

 Platby miestnych daní za umiestnenie prevádzky

 Zvýšenie záujmu a reprezentácie miesta, kde je umiestnená BPS

 Spolupráca s mestom a obcou zo strany prevádzkovateľa

 Pravidelný výnos po 2 rokoch od zahájenia prevádzky

 Garantovaná cena štátom za odber elektriny ?

 Vysoko konkurenčná cena CNG pre konečných zákazníkov

 Vysoké zhodnotenie vytriedených odpadov

 Výstavby staníc CNG ako modulárny systém

 Úspora 30 až 40 % zemného plynu pre spaľovne

 
TOPlist