OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Firemné údaje

 


Ing. Július Olšiak, CSc. - EURO DRUŽSTVO

Sabinovská 10,  821 02  Bratislava

 

-    Autorizačné osvedčenie - Slovenská komora stavebných inžinierov pod registračným číslom 1156*Z*1 v kategórii Pozemné stavby - ako komplexný inžinier

 

    -   Odborne spôsobila osoba na posudzovanie vplyvov činnosti na životné prostredie podľa §42 zák. NR SR č. 127/1994 Z.z. v nasledovných odboroch činnosti

 

    -       2K                  urbanizmus a územné plánovanie

    -       2C                  vodné hospodárstvo   a oblastiach činnosti:

     -      3C                  energetické stavby

     -      3D                  líniové stavby

     -      3F                   stavby pre strojársku výrobu

     -      3I                     stavby pre potravinárske technológie

     -      3L                    vojenské objekty a činnosti

     -      3N                    výstavba športových areálov

     -      3M                   výstavba objektov pre rekreáciu a cestovný ruch

 

Podnikateľ:                                                            Ing. Július Olšiak, CSc.

Prevádzka:                                                               Sabinovská 10,  821 02  Bratislava

Bankové spojenie:                                                   TATRA BANKA, a.s. Bratislava

Číslo účtu:                                                                 262 973 0157 / 1100

IČO:                                                                           11 643 234

IČ DPH:                                                                     SK1020190490

Telefón:                                                                      02 / 4342 9608

FAX:                                                                           02 / 4342 6592

Mobil:                                                                          0905 / 312 481

 

E-Mail:                                                                       ekosoftcentrum@stonline.sk