OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
 

Odpad Nitra

 

Možnosti riešenia odpadového hospodárstva

v Nitrianskom

a

Trnavskom samosprávnom kraji

 

Úvod

Politika Európskej únie v oblasti životného prostredia je založená na presvedčení, že hospodársky rast, sociálny pokrok a ochrana životného prostredia majú byť vo vzájomnej rovnováhe tak, aby sa aj budúce generácie mohli tešiť z kvalitného a udržateľného životného prostredia.

Nové technológie používané v Európe, ktoré sú ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, by mohli tiež prispieť k vyššej konkurencieschopnosti nášho hospodárstva.

Slovensko, podľa štatistík, produkuje na obyvateľa jedno z najnižších množstiev komunálnych odpadov v Európe, v jeho spracovaní a zhodnocovaní však zaostáva. Podľa prieskumu Eurostatu končí tento odpad z 83% na slovenských skládkach. Adekvátna pozornosť sa nevenuje recyklácii, energetickému zhodnocovaniu, kompostovaniu či spaľovaniu. /zdroj.TASR/

Tento nepriaznivý stav v oblasti spracovania odpadov a ich využitia, viedol predstaviteľov samosprávy a súkromného sektora k vytvoreniu organizačných zoskupení, ktoré na základe doterajších skúseností a nových legislatívnych noriem pristúpili ku komplexnému  riešeniu odpadového hospodárstva v záujmovom území.

Zainteresované subjekty svoju stratégiu postavili na špecializácii, odbornej spôsobilosti, profesionalite a vzájomnej výhodnosti.

 

Komplexné odpadové hospodárstvo (KOH)

Realizátor: Envi - Geos Nitra, s.r.o

                    Korytovská 20, 951 41 Lužianky

 

Sme držitelia certifikátovISO 9001:2001,
                                             ISO 14001:2005,
                                             OHSAS 18001:2008

Dynamika rozvoja priemyselnej výroby zvyšuje množstvá vznikajúcich odpadov, čo vyvoláva tlak na rozvoj služieb komplexného odpadového hospodárstva z hľadiska kvantity, komoditnej štruktúry a nie v poslednom rade kvality služieb. Riešením je outsourcing, ktorým dopĺňame realizáciu zákaziek vo vlastnej réžii hlavne u veľkých obchodných reťazcov a priemyselných zákazníkov. Vždy ide o komplexné zastrešenie problematiky vznikajúcich odpadov v rozsahu povinností vyplývajúcich zo súčasnej platnej legislatívy odpadového hospodárstva.

imageimageimage

Služby KOH poskytované našou spoločnosťou sú uceleným balíkom a umožňujú našich zákazníkov odbremeniť od problémov so vzniknutým odpadom a možnými následkami pri nedodržaní povinností pôvodcov odpadu podľa legislatívy odpadového hospodárstva.

 

 

Služby

Komplexné odpadové hospodárstvo (KOH)

image

Služby KOH poskytované našou spoločnosťou sú uceleným balíkom a umožňujú našich zákazníkov odbremeniť od problémov so vzniknutým odpadom a možnými následkami pri nedodržaní povinností pôvodcov odpadu podľa legislatívy odpadového hospodárstva.

 

 

Tekuté odpady

image

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. ponúka servis čistenia a údržby odlučovačov ropných látok a lapačov jedlých tukov. Účelovým technickým zariadením na prepravu tekutých odpadov je veľkokapacitná ADR cisterna s objemom 12 m3 a prívesom na príslušenstvo.

 

 

Služby pre obce

image

Naša spoločnosť zabezpečuje Komplexný systém nakladania s odpadmi na obciach nitrianskeho regionu. V jednotlivých obciach sa robí zber a odvoz komunálneho odpadu, veľkoobjemového odpadu, drobného stavebného odpadu a vyseparovaných zložiek ako PET, sklo a papier. Na obciach zabezpečujeme aj vývoz nebezpečného odpadu a vývoz elektroodpadu.

 

Legislatívny servis

image

Našim zákazníkom ponúkame služby v zabezpečení ich legislatívnych povinností v oblasti odpadového hospodárstva v tomto rozsahu : vedenie zákonnej evidencie odpadov; vypracovanie, doplnenie, predĺženie a kontrola platnosti súhlasov v oblasti odpadového hospodárstva; vypracovanie Hlásenia ...

 

Služby pre občana

image

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. poskytuje svoje služby aj súkromným osobám, a to: odvoz sutí pri búracích prácach; odvoz zmiešaných odpadov pri upratovacích a búracích prácach; poskytnutie vhodných kontajnerov podľa potreby zákazníka ...

 

Nebezpečné odpady

image

V oblasti nakladania s nebezpečnými odpadmi ponúkame tieto služby: poradenstvo; odber, zvoz a zhodnotenie/zneškodnenie NO, legislatíva; environmentálne záťaže; zabezpečenie materiálno-technického vybavenia pre odpadové hospodárstvo

 

Skládka odpadov

image

Spoločnosť ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. na Slovensku prevádzkuje dve skládky na nie nebezpečný odpad. V Prešovskom okrese, v katastrálnom území obce Svinia sa nachádza skládka Svinia, ktorá bola uvedená do prevádzky koncom roku 2007. Celková kapacita skládky je 50 000 ton. Skládka sa nachádza mimo zastavaného územia. V Nitrianskom okrese, v katastrálnom území obce Rišňovce-Rumanová spoločnosť buduje novú kazetu na ostatný odpad

 

Kontakt:

 

ENVI - GEOS Nitra, s.r.o., Korytovská 20, 951 41 Lužianky
Tel/Fax: 00421 37 7723 050, E-mail: envigeos@envigeos.sk

Pobočka Prešov
Sabinovská 87, 080 Prešov, Tel/Fax: 00421 51 748 220

 

 

Projekčná a inžinierska činnosť

Ekosoftcentrum – Ing. Július Olšiak,CSc

Sabinovská 10,

821 02 Bratislava

tel/fax: 00421 2 4342 65 92

E-mail: ekosoftcentrum@stonline.sk

Firma je zameraná na poradenskú, projektovú, inžiniersku a dodávateľskú činnosť v oblasti občianskej a priemyselnej výstavby a na oblasť ekologických stavieb.

 

Pripravované projekty:

                  1.  Zariadenie  na  získavanie  alternatívnych

                         energií  z  biogénneho  materiálu  -  BPS

                                               Čab

 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA

 

Názov stavby :  Zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu - BPS

Miesto stavby:  obec Čab

Kapacita :         20.000 t – 30 000 t spracovanej suroviny za rok

Investor :          Ponitrianske Sporiteľné Družstvo Lužianky

IČO :                45 359 717

Generálny projektant : Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM

                                    Sabinovská 10,  821 02  Bratislava

                                     tel.: 02 4342 9608,

                                    e-mail :  ekosoftcentrum@stonline.sk

Predpokladaný termín výstavby: 9/2011 - 03/2012

 

                  2Zariadenie  na  získavanie  alternatívnych

                        energií  z  biogenného  materiálu  -  BPS

                                             SOKOLOVCE

 

IDENTIFIKAČNÉ  ÚDAJE  STAVBY  A  INVESTORA

Názov stavby :  Zariadenie na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu - BPS

Miesto stavby : Sokolovce

Kapacita :         10.000 t spracovanej suroviny za rok

Investor :          Regionálne Sporiteľné Družstvo Sokolovce

IČO :                             45 419 132

Generálny projektant : Ing. Július Olšiak, CSc. - EKOSOFTCENTRUM

                                    Sabinovská 10,  821 02  Bratislava

                                    tel.:                 02 4342 9608

                                    fax :                02 4342 6592

                                   E-mail :  ekosoftcentrum@stonline.sk

 

Projektant technologickej časti a dodávateľ technológie: Voran holding, EBK Reiter, Rakúsko

Predpokladaný termín výstavby:  03/2011 - 09/2012

Zámer

 

Zámerom je vytvoriť regionálny integrovaný systém pre separáciu, zvoz a spracovanie bioodpadov vrátane zariadenia na spracovanie bioodpadov pre územie začlenené do združenia obcí pre separovaný zber.

 

 

Charakter zámeru

 

Systém zahrňuje oddelený zber, zvoz bioodpadov (biologicky rozložiteľných odpadov) od subjektov (pôvodcov) z komunálnej i komerčnej sféry, jeho následne spracovanie v zariadení na spracovanie biodegradovateľných odpadov (fermentačná stanica) vrátane výroby energií z obnoviteľných zdrojov.

 

image

SEPARÁCIA = NÁDOBY  

popolnice, kontajnery, špec. nádoby 

ZVOZ = TECHNIKA

zvozové autá, nástavby, cisterny

image image

 OSVETA = VÝCHOVA K TRIEDENIU

 osvetové akcie, média, kampane 

SPRACOVANIE =

 = FERMENTAČNÁ STANICA

kofermentácia bioodpadov a rastl.  hmoty

image

 


Biologicky rozložiteľné odpady sú obnoviteľným zdrojom energie. Majú veľký energetický potenciál k využitiu, preto sú vhodnou surovinou pre spracovanie, pri ktorom je možné energiu v nich obsiahnutú efektívne získať a využiť.

 

V predkladanom projekte bola zvolená technológia anaeróbnej digescie, kedy dochádza         k fermentácii surovín, ich rozkladu v prostredí bez prístupu vzduchu baktériami zo stáleho uvoľňovania bioplynu (obsah metánu 55 - 70 %).

Bioplyn je zachytávaný, čistený a ďalej spaľovaný v kogenerácii, t.j. za súčasnej výroby el. energie a tepla.

Potreba a umiestnenie

 

Projekt rieši potrebu pôvodcov a zodpovedných subjektov nakladať z biologicky rozložiteľnými odpadmi podľa platných zákonných požiadaviek a naplniť tak Plány odpadového hospodárstva miest, obcí, kraja a SR vrátane podpory využitia energetického potenciálu BRO.

Navrhnutý systém doplňuje lokálne riešenia miest a obcí pre nakladanie s odpadmi (kompostárne, poľnohospodárske BPS) a sústreďuje sa na potenciál triedeného BRO od občanov i na BRO, ktorý produkuje komerčná sféra (stravovanie, potravinárstvo, poľnohospodárstvo a i.)

 

Prínosy projektu

 

-   využitie bioodpadov ako zdroja energie (na rozdiel od procesov, keď je energia spotrebovávaná najmä pri kafilérnom spracovaní a skládkovaní).

-   zníženie emisií CO2 a to spôsobom spracovania bioodpadov a súčasnou výrobou energie

    z nefosílnych a naviac odpadových palív

-   zabezpečenie vrátenia živín, ktoré BRO obsahujú a vďaka technológii sú zachované            a navrátené do pôdy vrátane podielu organickej hmoty (humusu) oživujúcej poľnohospodársku pôdu.

 

Prínosom je rovnako komplexnosť systému, ktorý bude poskytovať cennú službu od oddeleného zberu - triedenie odpadu od občanov (popolnice, nádoby, špec. nádoby), podnikov, na ktorý bude nadväzovať zvoz špeciálnou zberovou technikou, ktorá bude získane odpady (suroviny) zvážať k spracovaniu do zariadenia k tomu určenému.

Projekt je unikátny v tom, že poskytne plný servis tým, ktorí sa potrebujú uvedeného druhu odpadov zbaviť a zároveň umožňuje flexibilné naplňovanie služieb v regióne vďaka previazanosti jednotlivých  komponentov.

 

Systém bude samozrejme spolupracovať - dopĺňať už existujúce či realizované zámery spracovania rastlinných bioodpadov v kompostárňach a bioplynových staniciach a už existujúcej zberovej spoločnosti.

Cieľom je zapojiť do systému čo najviac obcí v regióne a čo najviac pôvodcov bioodpadov     a poskytovať im tak efektívnu i cenovo prijateľnú službu.

Celý projekt je v súlade zo stratégiou EÚ a SR v oblasti využitia BRO a zároveň v oblasti obnoviteľných zdrojov energie!!!

 

Obchodný systém projektu:

 

Pre úspešné zvládnutie problematiky separovaného zberu , spracovania a využitia odpadov v regiónoch Slovenska sme zvolili formu Sporiteľných družstiev , ktoré sú nositeľmi tradícií družstevníctva na Slovensku od čias Samuela Jurkoviča a mali by byť pokračovateľmi pokroku a vzájomnej pomoci v regiónoch.

 

 

V súčasnosti pripravované pilotné projekty výstavby

 

“ Zariadenia na získavanie alternatívnych energií z biogénneho materiálu“

 

ako investori pripravujú tieto subjekty:

 

1. Regionálne Sporiteľné Družstvo /RSD/ Sokolovce

                                           a   

2. Ponitrianske Sporiteľné Družstvo / RSD/ Lužianky

     

 Zakladatelia:    1. Združenie obcí pre separovaný zber

                          2. Euro Družstvo Bratislava

                          3. Envi - Geos Nitra

Sídlo spoločnosti: RSD Sokolovce, Priemyselná 278/108,okr. Piešťany, kraj: Trnavský

                              PSD Lužianky, Korytovská 20, Lužianky,okr. Nitra, kraj: Nitriansky

 

Zdôvodnenie:  V regiónoch sa úspešne realizuje separácia rôznych druhov odpadov.

                         Pre rozšírenie zberu separovaného odpadu o zložku “ mäkkých  biologicky

                         rozložiteľných odpadov“ je potrebné vytvoriť vhodné podmienky

                         a vybudovať zariadenia na spracovanie biologicky rozložiteľných

                         odpadov, ktoré sú produkované v rôznych odvetviach priemyslu, služieb

                         i domácnosti tak, aby tieto odpady nekončili na skládkach, ale aby sa s nimi

                         narábalo ako so  surovinami.

                         Realizáciou projektu a vybudovaním“ Zariadenia na získavanie energií

                         z biogénneho materiálu“ dôjde v regióne

                     

-         k zníženiu objemu zmesného komunálneho odpadu cca o 40%

-         k zníženiu emisii skleníkových plynov

-         k zhodnoteniu energeticky bohatých surovín – doteraz odpadu

-         k zníženiu rizík šírenia chorôb a infekcií

-         k postupnému zlepšovaniu pôdneho profilu a životného prostredia

-         k vytváraniu zdrojov pre ďalší rozvoj regiónu

 

Hore uvedené zariadenia plánujeme uviesť do prevádzky koncom roku 2011.

 

Pre potencionálnych partnerov ponúkame komplexné služby v oblasti odpadového hospodárstva a vzájomne výhodnú spoluprácu.

 

Obchodný systém je v súlade s legislatívou SR i EU, je transparentný, flexibilný a je navrhnutý s perspektívou dlhodobého rozvoja .

 

 

Manažér projektov: Ing. Oravec

Kontakt:                  mob: 0905 727 989                               

                                tel. :  00421 2 4342 9608

                                e-mail: Ekosoftcentrum@stonline.sk

                                            janooravec@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozvojové projekty

 

Starostlivosť o prírodné prostredie a riešenie problematiky odpadov

 

Rastúce hory komunálneho odpadu sú iba viditeľnou časťou enviromentálne poškodzujúceho spôsobu, akým používame prírodné zdroje.

 

Prevencia a recyklácia je lepšia ako likvidácia

 

Riešením je dívať sa na životný cyklus výrobku “od kolísky po hrob“. Nájsť spôsob, ako na produkciu výrobkov používať menej surovín a viac recyklovaných alebo obnoviteľných zdrojov, čo v konečnom dôsledku znamená menej odpadov počas celého životného cyklu produktov aj na konci ich životnosti.

 

Na každého obyvateľa Európskej únie pripadá každý rok asi 3,5 tony vyprodukovaného tuhého odpadu. Časť z neho sa recykluje, časť energeticky zhodnotí, ale stále zostáva značné množstvo na likvidáciu.

Vo svete sa uprednostňuje ekologické spaľovanie za použitia najmodernejších technológii pred skládkovaním, ako najmenej vhodným spôsobom likvidácie odpadov.

 

Na Slovensku však do dnešného dňa prevláda najnevhodnejší a najškodlivejší spôsob likvidácie odpadov a to na skládkach.

 

Tento problém v súčasnosti je v riešení i v odborných kruhoch našich spoločností s cieľom, v čo najkratšom čase pristúpiť k výstavbe najmodernejšej spaľovne, ktoré sú v ponuke na technologickom trhu.

 

Hlavnými parametrami, ktoré dané zariadenie musí minimálne spĺňať sú:

 

Kapacita zariadenia                                    30 000 t/rok (2x15 000 t)

Kalorická hodnota odpadu                         11,5 MJ/kg

Efektívnosť zariadenia                               > 80%

Produkcia tepla                                           10 MW

Výkon                                                         6,39 MW

Teplota v sekundárnej spaľovacej komore  > 1100oC

Čas zdržania spalín                                      > 2 sekundy

Neustále meranie a reportovanie hodnôt NOx, CO, Total dust, HCL,HF, SO2,

TOC v spodnom popole/škváre                   < 3%

Produkcia popola/škváry                            20%

Produkcia letiaceho popola                        0,4%

Prietok spalín ,nominálny                          13,650 Nm3/h

Výkon skrutkovej linky                             2 t/h

Počet skrutkových liniek                           2

Disponibilita zariadenia                             8 000 h/rok

 

Projektované zariadenie predstavuje unikátnu technológiu spaľovania s veľmi pomaly rotujúcimi skrutkami pre pohyb odpadu v spaľovacej komore a integrované spaľovacie komory s najnižšou hodnotou tvorby lietajúceho popolčeka/spalín na trhu!

 

 

Ciele projektu

 

  • presvedčiť verejnosť, že využívať “ nezhodnotiteľné“ odpady k výrobe energie je nutnosť, k tomu  je potrebné vybudovať najmodernejšie kapacity.
  • Informovať, že moderné zariadenia na energetické zhodnocovanie odpadov sú ohľaduplné a životnému prostrediu neškodia
  • Vyriešiť problémy s odpadom moderným spôsobom, preferovaným vo vyspelých krajinách s najvyššou kvalitou životného prostredia
  • Primäť ľudí k rozmýšľaniu, že odpad, ktorý sme si sami vytvorili, musíme si aj sami zneškodniť a nečakať, že to za nás urobí niekto iný.

 

 

 

Manažer projektu: Mgr.Martin Olšiak,

 mob:0905 261 746,

 tel.:  00421 2 4342 9608

 e-mail: ekosoftcentrum@stonline.sk

 

 

 

image